GEMEENTEBLADWeek 6 - 2024: gemeente Drimmelen, bekendmaking voornemen tot verpachting van de grond, Wagenbergsebaan, Wagenberg

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Drimmelen

Geplaatst op Lokaalnieuwsdrimmelen.nl op: 10-02-2024

  1. Bekendmakingen Drimmelen
  2. GEMEENTEBLADWeek 6 – 2024: gemeente Drimmelen, bekendmaking voornemen tot verpachting van de grond, Wagenbergsebaan, Wagenberg

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente Drimmelen is voornemens om voor 2024 een perceel landbouwgrond gelegen aan de Wagenbergsebaan in Wagenberg te verpachten aan Melkveebedrijf P.W.M. van Beek V.O.F. (hierna te noemen: pachter). Het betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I, nummer 219, met een oppervlakte van circa 1.47.00 hectare.De gemeente gaat dit perceel landbouwgrond aan pachter verpachten, omdat pachter heeft bemiddeld bij de verwerving van dit perceel landbouwgrond door de gemeente Drimmelen. De verpachting van het perceel landbouwgrond aan pachter vormt een onderdeel van de verwerving en met de onderhavige verpachting voldoet de gemeente aan deze aangegane verplichting.De gemeente Drimmelen gaat er van uit dat bij deze verpachting geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van bovenvermelde objectieve, toetsbare en redelijke criteria pachter de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de verpachting van dit perceel landbouwgrond. VervaltermijnIndien u het niet eens bent met het middels deze publicatie bekendgemaakte voornemen tot pacht, dan dient u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding procedure aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Indien u een kort geding aanspant verzoeken wij u ons dit onverwijld, in elk geval binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen, schriftelijk mede te delen door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan de afdeling Grondgebied via hvansteenoven@drimmelen.nl. Tevens dient u onverwijld een digitaal afschrift van de uitgebrachte dagvaarding per e-mail te verzenden aan voornoemde contactpersoon.De voornoemde termijn is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aangevangen procedure vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Drimmelen en pachter worden immers onredelijk benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) wordt opgekomen. De gemeente zal na afloop van genoemde termijn uitvoering geven aan het middels deze publicatie bekendgemaakte voornemen tot verpachting.

Unknown

 Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Drimmelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Drimmelen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.