Week 51 - 2023: gemeente Drimmelen, voornemen tot grondverkoop vier percelen grond aan de Pastoor van Hooijdonklaan, Lage Zwaluwe

Bekendmaking voor overig in Drimmelen

Geplaatst op Lokaalnieuwsdrimmelen.nl op: 23-12-2023

  1. Bekendmakingen Drimmelen
  2. Week 51 – 2023: gemeente Drimmelen, voornemen tot grondverkoop vier percelen grond aan de Pastoor van Hooijdonklaan, Lage Zwaluwe

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente Drimmelen is voornemens om vier percelen grond gelegen aan de Pastoor van Hooijdonklaan in Lage Zwaluwe te verkopen aan Zwaluwe Projectontwikkeling B.V. (hierna te noemen: Zwaluwe) ten behoeve van de realisatie van 22 grondgebonden woningen en een huisartsenpraktijk met apotheek. Het betreft vier gedeelten van het perceel kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nummer 3888, met een gezamenlijke oppervlakte van circa 2.491 m2. De gemeente wil deze percelen grond om de volgende redenen aan Zwaluwe verkopen: 1.De gemeente heeft in overleg met Zwaluwe een samenhangend plan ontwikkeld voor de braakliggende gronden van de gemeente aan de Pastoor van Hooijdonklaan te Lage Zwaluwe en de locatie Olmhof te Lage Zwaluwe, welke locatie in eigendom is van Zwaluwe. 2.Door uitvoering van dit integrale plan wordt invulling gegeven aan het woningbouwbeleid van de gemeente middels de realisatie van starterswoningen en levensloopbestendige koopwoningen. Reeds voor het verschijnen van het zogenaamde Didam-arrest hebben de gemeente en Zwaluwe hierover afspraken gemaakt en zijn hiervoor door Zwaluwe ontwerpen en plannen opgesteld. 3.Door uitvoering van het integrale plan wordt beoogd op de gronden aan de Pastoor van Hooijdonklaan 8 goedkope, 10 middeldure en 4 dure koopwoningen te realiseren, hetgeen in samenhang met de te realiseren 13 dure levensloopbestendige koopwoningen op de locatie Olmhof in Lage Zwaluwe programmatisch invulling geeft aan de woningbouwcategorieën uit het Programma Wonen 2030 van de gemeente Drimmelen. 4.Tevens is het de wens van de gemeente en de huisartsenpraktijk Lage Zwaluwe om op deze gronden een huisartsenpraktijk met apotheek te realiseren, om hiermee te voorzien in een vervangende vestigingslocatie voor deze maatschappelijke voorziening. Zwaluwe heeft in nauw overleg met de betreffende huisarts/ondernemer voor de huisartsenpraktijk en de apotheek een ontwerp uitgewerkt en er wordt overleg gevoerd over de financiële invulling hiervan. 5.Zwaluwe heeft voor beide locaties een gezamenlijk ontwerpbestemmingsplan “Olmhof en Pastoor van Hooijdonklaan, Lage Zwaluwe” opgesteld, dat door de gemeente in procedure is gebracht en op 8 juni 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk is geworden. 6.Zwaluwe kan op korte termijn starten met de bouw van de woningen en de huisartsenpraktijk met apotheek wat, mede gelet op de grote behoefte aan (starters)woningen in Lage Zwaluwe, urgent is met het oog op een snelle en efficiënte gebiedsontwikkeling conform het woningbouwbeleid van de gemeente. De gemeente Drimmelen gaat er van uit dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van bovenvermelde objectieve, toetsbare en redelijke criteria Zwaluwe de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de aankoop van deze percelen grond. Vervaltermijn Indien u het niet eens bent met het middels deze publicatie bekendgemaakte voornemen tot verkoop, dan dient u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding procedure aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Indien u een kort geding aanspant verzoeken wij u ons dit onverwijld, in elk geval binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen, schriftelijk mede te delen door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan de afdeling Grondgebied via rvanstrien@drimmelen.nl. Tevens dient u onverwijld een digitaal afschrift van de uitgebrachte dagvaarding per e-mail te verzenden aan voornoemde contactpersoon. De voornoemde termijn is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aangevangen procedure vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Drimmelen en Zwaluwe worden immers onredelijk benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) wordt opgekomen. De gemeente zal na afloop van genoemde termijn uitvoering geven aan het middels deze publicatie bekendgemaakte voornemen tot verkoop. Publicatiedatum vrijdag 22 december 2023, vervaltermijn 10 januari 2024.

Unknown

 Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Drimmelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Drimmelen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.