Week 9 - 2024: gemeente Drimmelen, bekendmaking voornemen tot verkoop van gronden

Bekendmaking voor overig in Drimmelen

Geplaatst op Lokaalnieuwsdrimmelen.nl op: 02-03-2024

  1. Bekendmakingen Drimmelen
  2. Week 9 – 2024: gemeente Drimmelen, bekendmaking voornemen tot verkoop van gronden

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente Drimmelen is voornemens om twee percelen grond met een totale grootte van circa 36,5 m2, gelegen aan de Dirk de Botsdijk in Lage Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nummers 3021 en 2828 (beiden gedeeltelijk), te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch, voor het plaatsen van een transformator station. Enexis Netbeheer is enige serieuze gegadigde De gemeente wil deze percelen grond aan Enexis Netbeheer verkopen, omdat: 1.de plaatsing van een transformator station noodzakelijk is voor de versterking en uitbreiding van het energienetwerk; 2.een sterk energienetwerk een publiek belang is; 3.de percelen grond zich lenen om ingezet te worden voor de plaatsing van een transformator station; 4.Enexis Netbeheer B.V. op deze locatie de netbeheerder is; 5.Enexis Netbeheer B.V. op de percelen een transformator station gaat realiseren voor de levering van noodzakelijke nutsvoorzieningen. De gemeente Drimmelen gaat er van uit dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van bovenvermelde objectieve, toetsbare en redelijke criteria Enexis Netbeheer de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de aankoop van deze percelen grond. Vervaltermijn Indien u het niet eens bent met het middels deze publicatie bekendgemaakte voornemen tot verkoop, dan dient u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding procedure aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Indien u een kort geding aanspant verzoeken wij u ons dit onverwijld, in elk geval binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen, schriftelijk mede te delen door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan de afdeling Grondgebied via dacoca@drimmelen.nl. Tevens dient u onverwijld een digitaal afschrift van de uitgebrachte dagvaarding per e-mail te verzenden aan voornoemde contactpersoon. De voornoemde termijn is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aangevangen procedure vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Drimmelen en Enexis Netbeheer worden immers onredelijk benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) wordt opgekomen. De gemeente zal na afloop van genoemde termijn uitvoering geven aan het middels deze publicatie bekendgemaakte voornemen tot verkoop.

Unknown

 Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Drimmelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Drimmelen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.